Contact

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities.

1. Atelier Witkamp: edelsmid, als bedrijf ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24268465;

2. Cliënt: consument of bedrijf waarmee Atelier Witkamp een overeenkomst aangaat.

3. Overeenkomst: de overeenkomst waarbij Atelier Witkamp met Cliënt overeenkomt om voor Cliënt een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen, en/of de overeenkomst waarbij Atelier Witkamp zich verbindt een zaak te geven, en Cliënt om daarvoor een prijs in geld te betalen.

4. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst, offerte en aanbieding van Atelier Witkamp met of aan Cliënt.

2. Wanneer één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft wat verder in deze voorwaarden is overeengekomen volledig van toepassing.

3. Wanneer onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.

4. Wanneer zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.

5. Indien Atelier Witkamp niet altijd strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Atelier Witkamp in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Offertes

1. Alle offertes en aanbiedingen van Atelier Witkamp zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

2. Atelier Witkamp kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Atelier Witkamp behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de in een offerte vermelde prijs aan te passen wanneer als gevolg van een wijziging van de goudprijs of van de koers van de dollar de in de offerte vermelde prijs niet redelijk meer is.

4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Atelier Witkamp daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Atelier Witkamp anders aangeeft.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Atelier Witkamp niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst.

1. Een Overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Aanbod en aanvaarding kunnen zowel mondeling als schriftelijk geschieden. Of een Overeenkomst wel of niet schriftelijk is vastgelegd, is niet bepalend voor het wel of niet bestaan van die Overeenkomst.

2. De Cliënt is verplicht om alle medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst te geven, die in redelijkheid gevraagd kan worden.

3. De inhoud van een Overeenkomst kan bestaan uit:

a. het in opdracht van Cliënt een door Cliënt aangeleverd juweel, sieraad of andere zaak bewerken of aanpassen, waarbij Atelier Witkamp wel of niet andere materialen aan het door Cliënt aangeleverde juweel of sieraad toevoegt, al dan niet op basis van een eigen ontwerp;

b. het in opdracht van een Cliënt ontwerpen en vervaardigen van een juweel, sieraad of andere zaak.

Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Atelier Witkamp is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Cliënt de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de Overeenkomst Atelier Witkamp ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Cliënt de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Cliënt bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Cliënt niet langer van Atelier Witkamp kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. Voorts is Atelier Witkamp bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Atelier Witkamp kan worden gevergd.

2. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Atelier Witkamp op de Cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien Atelier Witkamp de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

3. Indien Atelier Witkamp tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

4. Indien de ontbinding aan de Cliënt toerekenbaar is, is Atelier Witkamp gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Cliënt niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Atelier Witkamp vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Atelier Witkamp op de Cliënt zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

6. Indien de Cliënt een door Cliënt aan Atelier Witkamp verleende opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht aan de Cliënt in rekening worden gebracht.

Artikel 6. Prijzen, betaling en incassokosten

1. De prijs wordt voor of bij het sluiten van de Overeenkomst bepaald.

2. Indien de prijs bij het sluiten van de Overeenkomst niet is bepaald of slechts een richtprijs is bepaald, is Cliënt een redelijke prijs verschuldigd. Bij de bepaling van de prijs wordt rekening gehouden met de door Atelier Witkamp ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gewoonlijk bedongen prijzen en met de door haar gewekte verwachtingen over de prijs.

3. Atelier Witkamp mag de prijs aanpassen, indien de kostenverhoging het gevolg is van door Cliënt verstrekte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, tenzij Atelier Witkamp de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken. Atelier Witkamp is verplicht Cliënt zo spoedig mogelijk te waarschuwen voor een prijsverhoging, opdat deze een voorstel kan doen tot beperking of vereenvoudiging van het werk.

4. Atelier Witkamp behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de met Cliënt afgesproken prijs aan te passen wanneer sprake is van grote schommelingen op de wereldmarkt in de goudkoers of de dollarkoers.

5. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Atelier Witkamp aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Atelier Witkamp aangegeven. Atelier Witkamp is gerechtigd om vooruitbetaling van (een gedeelte van) de overeengekomen prijs te eisen. Het gedeelte dat vooruit moet worden betaald, bedraagt wanneer de Cliënt een consument is ten hoogste vijftig procent van de totale prijs.

6. Wanneer Atelier Witkamp om aan een vraag van Cliënt te voldoen edelmetalen of andere materialen inkoopt, heeft Atelier Witkamp het recht de kosten daarvoor afzonderlijk, nog voor de vervaardiging van de zaak, in rekening te brengen.

7. Wanneer Cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Cliënt van rechtswege in verzuim.

8. Atelier Witkamp heeft in geval van niet tijdige betaling door een consument het recht de wettelijke incassokosten in rekening te brengen. Atelier Witkamp heeft in geval van niet tijdige betaling door een bedrijf het recht de werkelijke incassokosten in rekening te brengen, te vermeerderen met 1% rente per kalendermaand, waarbij geldt dat een gedeelte van een kalendermaand als een gehele kalendermaand geldt, over het door Cliënt aan Atelier Witkamp verschuldigde bedrag.

9. Atelier Witkamp heeft het recht de door Cliënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de verschuldigde incassokosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Atelier Witkamp kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

10. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 7. Retentierecht

Atelier Witkamp heeft het recht om de afgifte van de zaak op te schorten, totdat het door Cliënt verschuldigde bedrag, met inbegrip van de rente en kosten, volledig aan Atelier Witkamp is voldaan.

Artikel 8. Levering

1. Levering vindt plaats doordat de zaak in het bezit wordt gebracht van Cliënt of de zaak in de macht van Cliënt wordt gesteld. De Cliënt is gehouden om medewerking te verlenen aan de levering.

2. Cliënt dient direct bij levering te onderzoeken of de zaak gebreken vertoont.

3. Wanneer de zaak op verzoek van de Cliënt wordt geleverd via een derde en deze derde niet een door Atelier Witkamp aangeboden vervoerder is, dan draagt de Cliënt het risico voor schade, bezorging aan het verkeerde adres of het zoekraken van de zaak door toedoen van de door Cliënt ingeschakelde derde.

4. Wanneer de zaak bij de Cliënt wordt bezorgd door Atelier Witkamp of een door Atelier Witkamp aangewezen vervoerder, is de zaak pas voor risico van Cliënt vanaf het moment van bezorging.

Artikel 9. Stilzwijgende aanvaarding

1. Indien Atelier Witkamp te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en de Cliënt het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigert, wordt de Cliënt geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.

2. Na oplevering is het werk voor risico van de Cliënt. Daarom blijft Cliënt de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan Atelier Witkamp kan worden toegerekend.

3. Atelier Witkamp is niet aansprakelijk voor gebreken die de Cliënt op het tijdstip van de oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.

Artikel 10. Gebreken na levering

1. Indien het werk na levering gebreken vertoont waarvoor Atelier Witkamp aansprakelijk is, moet de Cliënt, tenzij dat in verband met de omstandigheden niet van hem kan worden gevergd, aan Atelier Witkamp de gelegenheid geven de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.

2. De Cliënt kan vorderen dat Atelier Witkamp de gebreken binnen redelijke termijn wegneemt, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van Cliënt bij herstel in plaats van schadevergoeding.

Artikel 11. Klachten, gebreken en garantie

1. Indien de Cliënt van mening is dat het geleverde niet voldoet aan de vereisten die voortvloeien uit de Overeenkomst, dient de Cliënt dit onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen

nadat de levering van de zaak aan Cliënt heeft plaatsgevonden, aan Atelier Witkamp te melden. Wanneer voornoemde melding na een periode langer dan 14 dagen wordt gedaan, kan Cliënt geen beroep meer doen op het feit dat de geleverde zaak niet meer aan de overeenkomst beantwoordt.

2. Klachten met betrekking tot zichtbare en verborgen gebreken dienen direct na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 14 dagen daarna, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd, aan Atelier

Witkamp te worden meegedeeld.

3. Cliënt kan er zich niet op beroepen dat de zaak niet aan de Overeenkomst beantwoordt, wanneer dit te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van materialen of zaken die afkomstig zijn van Cliënt.

4. De Cliënt dient Atelier Witkamp schriftelijk aan te manen de zaak te herstellen, wanneer deze wenst dat herstel plaatsvindt. Wanneer Atelier Witkamp niet binnen 10 dagen na aangemaand

te zijn door de Cliënt overgaat tot herstel van de Zaak is de Cliënt gerechtigd een derde de zaak te laten herstellen en de kosten daarvan op Atelier Witkamp te verhalen.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

Atelier Witkamp behoudt uitdrukkelijk alle intellectuele rechten op vervaardigde of verstrekte

ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, waarop de wet haar recht geeft, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde zaken of goederen is, zonder voorafgaande toestemming van Atelier Witkamp, niet toegestaan.

Artikel 13. Overmacht

1. Atelier Witkamp is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Cliënt indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: inbraak, overval, brand, ziekte.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

1. Atelier Witkamp spant zich tot het uiterste in om te voorkomen dat zaken die Cliënten ter bewerking of vervaardiging aan haar toevertrouwen, beschadigd raken, onbruikbaar worden of tenietgaan. Zij neemt daarbij de zorg van een goed bewaarnemer in acht. Alle aansprakelijkheid voor schade aan of tenietgaan van een zaak wordt echter nadrukkelijk uitgesloten, behoudens opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid.

2. Cliënt aanvaardt uitdrukkelijk het risico dat ter bewerking aan Atelier Witkamp toevertrouwde

zaken, zoals edelmetalen of edelstenen, ondanks de zorgvuldigheid waarmee Atelier Witkamp

werkt, beschadigd kunnen raken of teniet kunnen gaan.

3. Atelier Witkamp kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken, die geheel of gedeeltelijk

ontstaan in verband met of het gevolg zijn van:

a. de niet-inachtneming door de Cliënt van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften dan wel

ander dan het voorziene normale gebruik;

b. normale slijtage;

c. be- en/of verwerking en/of reparatie door anderen dan Atelier Witkamp;

d. materialen of zaken, die door de Cliënt aan Atelier Witkamp ter be-en/of verwerking zijn

verstrekt, waaronder begrepen ter zetting verstrekte stenen;

e. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de

Cliënt toegepast, alsmede van door of namens de Cliënt koper aangeleverde materialen en zaken.

4. Indien Atelier Witkamp aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Atelier Witkamp beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. De aansprakelijkheid van Atelier Witkamp is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

6. Atelier Witkamp is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Atelier Witkamp aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Atelier Witkamp toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot

beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Atelier Witkamp is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.