Contact

Verklaring bescherming persoonsgegevens

Verklaring bescherming persoonsgegevens

 Atelier Witkamp respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Atelier Witkamp verwerkt. 

De adres- en contactgegevens van Atelier Witkamp zijn:
Atelier Witkamp
Molenleede 43
2991 WB BARENDRECHT 

Telefoonnummer: 0180 – 396 350
E-mail: jeroen@atelierwitkamp.nl 

Atelier Witkamp verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. 

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Atelier Witkamp verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

Juridische grondslag voor verwerking van persoonsgegevens

Atelier Witkamp verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

Atelier Witkamp deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het gebruik maken van een externe deskundige. een toeleverancier voor bepaalde specialistische diensten of specifieke zaken, of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Atelier Witkamp, zoals een IT-leverancier;

Daarnaast kan Atelier Witkamp persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Atelier Witkamp uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Atelier Witkamp ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant of een partij die het vervoer van een voor u vervaardigd edelsmeedwerk verzorgt.

Beveiliging persoonsgegevens 

Atelier Witkamp hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Atelier Witkamp gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Atelier Witkamp in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen. 

Atelier Witkamp bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking of op grond van wet- en regelgeving is vereist. 

Privacy rechten van betrokkenen; recht om bezwaar te maken bij Atelier Witkamp of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens 

Ter verduidelijking wordt onder de rechten van betrokkene begrepen: 

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, bezwaar, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Atelier Witkamp aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan onder meer wettelijke bewaartermijnen. 

Uw verzoeken kunt u richten aan:
Atelier Witkamp
E-mail: jeroen@atelierwitkamp.nl
Molenleede 43
2991 WB Barendrecht 

Gebruik social media 

Op de website van Atelier Witkamp staan afbeeldingen van sieraden. Het is mogelijk om die te delen via social media zoals Pinterest, Facebook, etc. Atelier Witkamp houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. 

Cookies 

Atelier Witkamp houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Atelier Witkamp verkocht aan derden. Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Atelier Witkamp te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Atelier Witkamp op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken. 

De website van Atelier Witkamp maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Atelier Witkamp geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Atelier Witkamp heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen. 

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen. 

Aanpassing privacyverklaring 

Atelier Witkamp heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van Atelier Witkamp gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.